Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako „zleceniodawca” zlecił „zleceniobiorcy” – Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Na tą okoliczność dnia 02.09.2016r. została zawarta umowa nr 2210/1013069/2016 pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – nad bryg. Leszkiem Suskim, a Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli Michałem Suchwałko.

Kwota dotacji MSW określona umową wniosła 6.624,00 zł na wydatki bieżące, budżet gminy na realizację zadania przeznaczył kwotę 1870,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 8494,00 zł. Z kwoty tej zleceniobiorca – Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli zakupiła: Rękawice specjalne 8 par, kominiarki podwójne nie palne 10 szt. linkę ratowniczą ZL-20 – 1 szt. radiotelefon „MOTOROLA” DP-4600 – 2 szt. Strażacy ochotnicy z OSP Suchowola są bardzo zadowoleni z pozyskania tak potrzebnego sprzętu, który zapewni większe bezpieczeństwo osobiste strażaków w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

    Strażacy OSP Suchowola składają gorące podziękowanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Burmistrzowi Suchowoli za okazane wsparcie finansowe przy zakupie wymienionego sprzętu.

Poniżej zdjęcie zakupionego sprzętu.

   W dniu 04 października 2016 r. dokonano odbioru 6 dróg gminnych w m. Suchowola, przebudowanych przy wsparciu środków pochodzących z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz środków własnych Gminy Suchowola.
Inwestycja p.n. „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie miasta Suchowola – Etap II” polegała na całkowitej przebudowie ulic w m. Suchowola o łącznej długości 1274,1 m, tj.
- ul. Zielona: 102,50 m;
- ul. Siewna: 98,00 m;
- ul. Gruntowa:  141,70 m;
- ul. Polna: 75,20 m;
- ul. Nowozielona: 610,40 m;
- ul. Kasztanowa: 246,30 m

Całkowita wartość inwestycji: 930 326,56 PLN
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 447 328,28 zł PLN
Gmina Suchowola: 482 998,28 PLN

        Prace objęły budowę m.in.: wykonanie 2 warstw asfaltu betonowego (4cm, 4 cm), chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm, zjazdów bramowych z kostki brukowej o gr. 8 cm oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg.

     27 września 2016 r. dokonano odbioru wyremontowanych dwóch odcinków drogi do miejscowości Głęboczyzna. W ramach remontu ułożono warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej, co znacznie poprawiło stan drogi oraz warunki jezdne.
Koszt remontu wyniósł 108327 zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy Suchowola.

Przed remontem:

 

Po remoncie:

    Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał w dniu 27 września 2016 roku 31 parom z terenu Gminy Suchowola medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te otrzymali następujące pary: Jadwiga i Wacław Achimowicz , Celina i Henryk Andraka, Janina i Sławomir Bartosz , Jadwiga i Alfons Bykuć, Halina i Henryk Gałażyn, Leonarda i Stanisław Grabowieccy, Stanisława i Edmund Grajewscy, Teresa i Mieczysław Kacprowscy, Leokadia i Zygmunt Kiejko, Monika i Zygmunt Klepaccy, Helena i Edward Klimowicz, Helena i Jan Krysztopowicz, Stanisława i Edward Kucharscy, Marianna i Józef Lipscy, Jadwiga i Władysław Lewiccy, Eugenia i Czesław Majewscy, Halina i Ireneusz Matyskiel, Halina i Józef Malinowscy, Wacława i Marian Marchel, Stanisława i Jan Michałowscy, Anna i Czesław Mozolewscy, Filomena i Antoni Olszewscy,  Stanisława i Bronisław Omielan, Wanda i Antoni Pikus, Helena i Stanisław Przytuło, Eugenia i Mieczysław Sienkiewicz, Helena i Władysław Sieńko, Krystyna i Jerzy Smarżewscy, Ludwika i Eugeniusz Szczesnewicz, Wacława i Edward Wysoccy, Marianna i Romuald Wojciechowicz.   
     W dniu 16 października 2016 roku Burmistrz Suchowoli Pan Michał Matyskiel wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przybyłym na uroczystość jubilatom wyżej wymienione medale.    Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.10 w Sali „Płomyk” Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli. Podczas uroczystości udział też wzięli , Pan Jan Lola – Sekretarz Gminy Suchowola oraz Pani Teresa Grabowiecka – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchowoli.  Uroczystość prowadził Józef Skorupski – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Suchowoli.                                                                   
     Jubilaci otrzymali również kwiaty i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość została poprzedzona uroczystą Mszą Świętą o godz. 12.00 w intencji Szanownych Jubilatów, którą koncelebrował ks. Tomasz Małyszko.
    Jubileusz uświetnił montażem słowno-muzycznym występ chóru emerytów z Suchowoli „Suchowolskie Nutki” oraz solistka Magda Kołodziejczyk uczennica Gimnazjum  w Suchowoli.  Uroczystość zakończyła się toastem, odśpiewaniem 100 lat jubilatom oraz poczęstunkiem i tortem.         
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Józef Skorupski

Więcej zdjęć:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1419128884783686.1073741879.933158953380684&type=3

    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/218/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., udzielił Gminie Suchowola dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci odzieży ochronnej i osobistego wyposażenia ochronnego strażaka ratownika, dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola w kwocie 3000,00 zł. Na tą kwotę Województwo Podlaskie reprezentowane przez: Pana Jerzego Leszczyńskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Stefana Krajewskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego zawarto w dniu 07 czerwca 2016 r. umowę Nr DIT-II.3031.33.2016 z Gminą Suchowola reprezentowaną przez Pana Jana Lolę – Sekretarza Gminy. Przyznane środki wykorzystano w całości. Dnia 14.10.2016 r. zakupiono odzież i wyposażenie ochronne osobiste na kwotę 17.984,00 zł. Do przyznanej dotacji Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000,00 zł, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP dofinansował kwotę 5.400,00 zł oraz Gmina Suchowola kwotę 9.584,00 zł z budżetu gminy. Zakupiono: 8 szt. hełmów strażackich. „CALISIA VULCAN”,, 20 kpl. mundurów koszarowych 4-cz. RIB-STOP, 19 par. butów strażackich taktycznych „zefir” zakupione wyposażenie otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne w: Suchowoli, Drydze, Jatwiezi D., Wólce, Karpowiczach, Domuratach, Horodniance. Strażacy są bardzo zadowoleni z pozyskania tak potrzebnego wyposażenia, co zapewni im większe bezpieczeństwo osobiste w trakcie prowadzenia akcji ratunkowych o różnym charakterze i w różnych warunkach. W imieniu własnym i społeczeństwa gminy składają gorące podziękowania Zarządowi Województwa Podlaskiego, Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Suchowoli.