Pomoc społeczna (zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz celowe na zakup posiłków lub celowe na zakup żywności)
• 15 dnia każdego miesiąca
• 30 dnia każdego miesiąca ( w lutym ostatni dzień miesiąca)
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
• 20 dnia każdego miesiąca
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

Świadczenia wychowawcze - Program Rodzina 500+
• 25 dnia każdego miesiąca
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
• do 10 dnia każdego miesiąca
Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

Świadczenia wypłacane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (w formie przekazów pocztowych) lub są przekazywane na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
Terminy wypłat świadczeń określane są każdorazowo w decyzji administracyjnej przyznającej określone świadczenie.