Dodatki mieszkaniowe

Osoby uprawnione, kryteria przyznawania
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
Zgodnie z art.2
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.
Zgodnie z art.3 .1 dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art.2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
• 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub
• 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym , obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art.6 ust.8
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.4)).
Zgodnie z art.3 ust.3 za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Zgodnie z art.7 ust.1  dodatek mieszkaniowy przyznaje , na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art.7 ust.1  organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Zgodnie z art.7 ust.2 i 6  do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty .
Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym budynku.
Dodatku  mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Zgodnie z art.6 ust.1 wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
• 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
• 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4 osobowym,
• 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 -osobowym i większym.
Zgodnie z art.17 ust. 2 jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust.1, jest równy lub wyższy od
• 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowymi
• 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w ust.1, wówczas dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
• 20 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
• 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
• 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.
Zgodnie z art.6 ust.10 wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem , nie może przekraczać 70% wydatków mieszkaniowych przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni .
Zgodnie z art. 5 ust. 5 dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
• 1) 30 % albo
• 2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %
Zgodnie z art. 5 ust. 1 normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny/dom jednorodzinny, zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
• 35 m2 - dla 1 osoby,
• 40 m2 - dla 2 osób,
• 45 m2 - dla 3 osób,
• 55 m2 - dla 4 osób,
• 65 m2 - dla 5 osób,
• 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 i tak :
• 35 m2 + 30 % tj. - 45,5 m2 + 50 % tj. - 52,5 m2
• 40 m2 + 30 % tj. - 52,0 m2 + 50 % tj. - 60,0 m2
• 45 m2 + 30 % tj. - 58,5 m2 + 50 % tj. - 67,5 m2
• 55 m2 + 30 % tj. - 71,5 m2 + 50 % tj. - 82,5 m2
• 65 m2 + 30 % tj. - 84,5 m2 + 50 % tj. - 97,5 m2
• 70 m2 + 30 % tj. - 91,0 m2 + 50 % tj. - 105,0 m2
• 75 m2 + 30 % tj. - 97,5 m2 + 50 % tj. - 112,5 m2
• 80 m2 + 30 % tj. -104,0 m2 + 50 % tj. -  120,0 m2
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz.U.Nr 156 poz.1817 z dnia 28 grudnia 2001 r.- ze zmianami osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna złożyć:
• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentami,
• deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
• oświadczenie o stanie majątkowym,
• wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków.

Od dnia 1 marca 2015 r. wysokość najniższej emerytury brutto wynosi:
• 100 % - 880,45 zł
• 125 % - 1100,56 zł
• 150 % - 1320,68 zł
• 175 % - 1540,79 zł