Fundusz Alimentacyjny

Osoby uprawnione
Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie:
• 18 lat,
• 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono w szkole lub szkole wyższej,
• bez względu na wiek dziecka, jeśli dziecko to posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Aby nabyć prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie.
Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Kryterium dochodowe
Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725,00 zł.
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Terminy składania wniosków
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy, trwający 12 miesięcy: od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przekazywane na konto bankowe wskazane przez osobę ubiegającą się świadczenie z funduszu w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.
Wymagane dokumenty:
Do wniosku o świadczenie z funduszu należy dołączyć:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek
• zaświadczenia o dochodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych z urzędu skarbowego
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
• inne nie wymienione dokumenty, a wymagane przez organ wypłacający świadczenia z FA
Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.
W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Wydanie decyzji.
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów lub złożenia wniosku z pełną dokumentacją.
Od decyzji tej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela z urzędu występuje z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego).
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
• zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy,
• w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego
• w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.