Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
O pomoc mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeśli posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom borykającym się z problemami:
•    ubóstwa
•    sieroctwa
•    bezdomności
•    bezrobocia
•    niepełnosprawności
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby
•    przemocy w rodzinie
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
•    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
•    trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
•    alkoholizmu lub narkomanii
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Dla uzyskania większości świadczeń z pomocy społecznej, szczególnie finansowych, niezbędne jest również spełnienie przez osoby lub rodziny kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Począwszy od 1 października 2015 r. kryteria dochodowe wynoszą:
•    dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać kwoty 634,00 zł;
•    dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł w przeliczeniu na osobę; dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty, będącej iloczynem liczby członków rodziny i kwoty 514,00 zł.


W okresie 1 października 2012 r. - 30 września 2015 r. kryteria dochodowe wynosiły:
•    dochód osoby samotnie gospodarującej nie mógł przekraczać kwoty 542,00 zł;
•    dochód osoby w rodzinie nie mógł przekroczyć kwoty 456,00 zł w przeliczeniu na osobę; dochód rodziny nie mógł przekroczyć kwoty, będącej iloczynem liczby członków rodziny i kwoty 456,00 zł.


Osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznana pomoc niezależnie od dochodu.


W ramach  rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Gmina Suchowola uchwałą Nr XXXVI/217/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 stycznia 2014 r. podwyższyła do wysokości 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Tym samym  przy przyznawaniu wyżej wymienionych form pomocy obowiązuje 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:
•    dla osoby samotnej - 951,00 zł,
•    dla rodziny - 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Zakres naszych zadań oraz działania opisuje ustawa o pomocy społecznej z 2004 roku - to w szczególności realizacja świadczeń przewidzianych w tej ustawie oraz szeroko rozumiana praca socjalna.
Staramy się na bieżąco analizować i oceniać zdarzenia zachodzące w otaczającym nas środowisku, z których rodzi się zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach nowo zidentyfikowanych potrzeb.

Pomoc finansowa, jaką możemy wspomóc, to w szczególności:
• zasiłek stały - przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
• zasiłek okresowy - przyznawany na dłuższy okres, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie,
• zasiłek celowy - przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
• specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe,
oraz
• zasiłek celowy na zakup żywność/posiłku z Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".
W ramach  rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" obowiązuje 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:
• dla osoby samotnej - 951,00 zł,
• dla rodziny - 771,00 zł na osobę w rodzinie.
Oprócz powyższych zasiłków, osobom i rodzinom jesteśmy w stanie zaoferować pomoc niefinansową poprzez:
• przyznanie posiłku - dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole pomoc ta jest realizowana w formie zakupu posiłków),
• udzielenie schronienia - co następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
• dostarczenie niezbędnego ubrania - bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do indywidualnych potrzeb osoby oraz pory roku,
• świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga tej formy pomocy,
• usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
• kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie częściowej lub całkowitej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Dla dzieci i młodzieży pomoc w formie zakupu posiłków realizowana jest w ramach  rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie Uchwały Nr XXXVI/2162014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Suchowola dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 pomoc może być przyznana na podstawie wniosku  dyrektora szkoły lub przedszkola. Przyznanie pomocy w formie posiłku na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy na podstawie na podstawie wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.


INFORMACJA W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub świadkiem przemocy w rodzinie powiadom:
• policję (997)
• prokuraturę
zadzwoń m.in. do:
• 0 801 120 002 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"
• 058 5110121 Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
skorzystaj z Internetu:
• www.niebieskalinia.pl
• www.cik.sos.pl
zwróć się m.in. do:
• Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli
• Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suchowoli

Wszczęcie sprawy - jest to zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy
Należy to zrobić poprzez osobiste zgłoszenie się do naszego ośrodka. Podanie o pomoc można również wysłać pocztą.
Czasami sprawa zostaje wszczęta "z urzędu" - ma to miejsce na podstawie rozeznania pracownika socjalnego lub zgłoszenia od innych osób lub organizacji społecznych.
Sporządzenie wywiadu środowiskowego
Wywiad środowiskowy jest podstawą do wydania decyzji. Przeprowadza go pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, w terminie do 14 dni roboczych od wszczęcia postępowania (w sprawach niecierpiących zwłoki - niezwłocznie).
Celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji rodzinnej, bytowej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej. Osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest do zgromadzenia dokumentów potwierdzających w/w sytuacje. Dokumenty te można dołączyć do podania o pomoc lub przedłożyć pracownikowi socjalnemu podczas przeprowadzania przez niego wywiadu środowiskowego.
Na podstawie danych zebranych w trakcie wywiadu pracownik socjalny ocenia globalnie sytuację osoby/rodziny (dotyczy to potrzeb, ale i możliwości ) oraz proponuje formy i zakres pomocy.
Wywiad środowiskowy kończy się ustaleniem planu takiej pomocy dla osoby lub rodziny zgłaszającej się o pomoc.
Rozpatrzenie podania oraz wydanie decyzji
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje złożone podania w oparciu o sporządzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy oraz dołączone dokumenty.
Decyzja wydawana jest zawsze w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pomoc nie zgadza się z treścią decyzji, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
Odwołanie takie należy złożyć w naszym ośrodku w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Realizacja świadczenia
Świadczenia finansowe są wypłacane za pośrednictwem Poczty Polskiej (za pomocą przekazów pocztowych)  lub są przekazywane na konto bankowe wskazane przez osobę ubiegającą się o pomoc.
O szczegółach realizacji świadczeń finansowych i niefinansowych osoby ubiegające się są informowane w decyzji.