Aktualności

DLA KOGO ?
• Dla rodziców i opiekunów do ukończenia przez dziecko 18 lat.
• Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na pierwsze dziecko
Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny na osobę, nie przekracza 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.

Na drugie i kolejne dzieci
Świadczenie na drugie i kolejne dzieci przysługuje bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę.


KIEDY ?
Wnioski w pierwszym etapie programu 500+ można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.
• Decyzja i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
• Nie trzeba składać wniosku już od początku kwietnia. Pieniądze i tak będą wypłacane w pełnej kwocie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
• Wypłata świadczenia nastąpi na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
UWAGA !  Złożenie wniosku po pierwszym etapie, czyli po 1 lipca 2016 r., spowoduje wypłatę świadczenia jedynie od miesiąca złożenia wniosku.


JAKIE DOKUMENTY ?

Na pierwsze dziecko
Wymagany jest wypełniony wniosek wraz z załącznikami t.j:
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów w 2014 r. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych,
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o deklarowanych dochodach w 2014 r. osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego,
oraz okazanie dowodu tożsamości.
      Jeżeli po  2014 r. sytuacja życiowa lub finansowa rodziny zmieniła się, urzędnik może poprosić o dokumenty (w tym oświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (np. wyrok o alimentach lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu).

Na drugie i kolejne dzieci
- wypełniony wniosek,
- kserokopia aktów urodzenia dzieci (w przypadku gdy wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń rodzinnych w tutejszym Ośrodku),
oraz okazanie dowodu tożsamości,
- wyrok sądu przyznający opiekę nad dzieckiem ( w przypadku rodzin po rozwodzie)


Wnioski na świadczenia wychowawcze z programu rodzina 500+ będą wydawane od dnia 21 marca 2016 r. i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w pokojach 105, 106 oraz 104.

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju 105 oraz pod numerem telefonu: 85 7229409.


Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć także wysyłając wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia , Platformy Usług Elektronicznych ZUS , ePUAP oraz bankowości elektronicznej).


Więcej informacji na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą więc mogli skorzystać m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, a także rolnicy.
O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również rodzicom, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i można będzie je pobierać w przypadku urodzenia,  przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką przez:

- 52 tygodnie - w przypadku jednego dziecka,

- 65 tygodni - w przypadku dwójki dzieci,

- 67 tygodni - w przypadku trójki dzieci,

- 69 tygodni - w przypadku czwórki dzieci,

- 71 tygodni - w przypadku piątki i więcej dzieci.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci i jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Ważne
W przypadku przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat, a w momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia, przysposobienia dziecka lub objecia dziecka opieką. Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Jeżeli zrobi to po tym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie.

Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego stanowi utratę i uzyskanie dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia rodzinne. Stanowi również dochód przy ubieganiu się o świadczenia wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego można pobrać i złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchowoli - pokój 105.

Rolnikom świadczenie w wysokości 1000 zł będzie wypłacał KRUS.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła nowe świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.
Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, przysługujący dotychczas w Kasie jako jednorazowe świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, będzie okresowym świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.

Więcej informacji o świadczeniu wypłacanym przez KRUS na stronie:

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasilek-macierzynski/

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchowoli.