Gospodarka odpadami

UWAGA!!!
W 2017 roku przetarg na odbiór odpadów zmieszanych wygrała firma ASTWA,  na odbiór odpadów segregowanych BIOM Sp. z.o.o.
Pojemniki muszą być wystawione przed posesją w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano. Pojemniki nieudostępnione  w powyższy sposób, nie zostaną odebrane.

 

Do pobrania:

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Suchowola (zmieszane) - rok 2017
Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Suchowola (segregowane)- rok 2017

Szanowni mieszkańcy
W piecu domowym nie wolno palić śmieci !!!

Burmistrz Suchowoli w związku z trwającym sezonem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) art. 191 – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów tj.
- plastikowych pojemników i butelek oraz innych plastikowych opakowań,
- starych opon  i odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucznych,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem,
- podkładów kolejowych,
- opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb z polietylenu.

Grozi za to kara aresztu oraz grzywny nawet do 5 tys. zł.
Można za to spalać: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi; odpady z kory i korka, papier, tekturę.
Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI.

DBAJMY O POWIETRZE I ŚRODOWISKO !!!

          Przypomina się mieszkańcom Gminy Suchowola, iż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchowola nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości dbania o czystość przy swoich nieruchomościach i działkach. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.
Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania. W związku z tym bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka, czy nie mieszka na danej posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny czy inny.
          
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
- uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”
          Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Nie dotyczy to tylko okresu zimowego, ale całego roku. Obowiązek ten polega na sprzątaniu chodnika i utrzymaniu go w należytym porządku. W zimie poprzez usuwanie śniegu i lodu, w innych porach roku poprzez usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na chodniku np. trawa.

Zgodnie z § 4 ust. 9 regulaminu:

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
- uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”

       Zgodnie z przepisem każdy właściciel nieruchomości lub działki ma obowiązek oczyszczania z zanieczyszczeń chodnika położonego wzdłuż nieruchomości służącego do użytku publicznego.
        

    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Poświętne 10
od 6 lutego 2015 roku jest czynny w każdą sobotę miesiąca w godz. 7.30 – 11.30.

Rodzaje odpadów, które mieszkańcy (z terenu gminy Suchowola) mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1. odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;
2. zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami w punktach przy zakupie nowego sprzętu;
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5. odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz);
6. zużyte opony;
7. styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;
8. folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane);

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające azbest,
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone i hartowane,
- zmieszane odpady komunalne,
- części samochodowe,
- odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
- odpady budowlane zabrudzone (z ziemią, itp.)
- padłe zwierzęta.

Do pobrania: Zarządzenie Burmistrza Suchowoli NR 4/ 2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Suchowola oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.